แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

justice

ความยุติธรรมคือการกระทำที่ถูกต้องเที่ยงธรรม เราเป็นผู้เที่ยงธรรมเมื่อเราพยายามจัดสรรตามความต้องการพื้นฐานของทุกๆ คนให้มากที่สุด