แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Joseph

ในพันธสัญญาใหม่ โยเซฟคือพระสวามีตามกฎหมายของพระนางมารีย์ ท่านได้ช่วยพระนางมารีย์เลี้ยงดูพระเยซู พระบุตรพระเจ้า โยเซฟจึงเป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้า