แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

John the Baptist

ยอห์น บัปติสต์ คือญาติของพระเยซูเจ้า ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในที่เปลี่ยว พระเยซูเจ้าทรงขอให้ยอห์น บัปติสต์ ทำพิธีล้างให้แก่พระองค์ ยอห์นจึงทำพิธีล้างให้แก่พระเยซูเจ้าในแม่น้ำจอร์แดน