แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Jew

ชาวยิว คือประชากรของศาสนาเก่าแก่ที่เรียกกันว่า ศาสนายิว นับเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วที่พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวยิว ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้เป็นประชากรเลือกสรร พระเยซูเจ้าเองทรงเป็นชาวยิวด้วยเช่นกัน