แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Jesus Prayer

คำภาวนาต่อพระเยซูเจ้า

คำพูดที่ใช้ภาวนาต่อพระเยซูเจ้าคือ “ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า พระบุตรของพระเจ้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าด้วย” เมื่อเราสวดภาวนาด้วยคำพูดเหล่านี้บ่อยๆ บทภาวนานี้จะช่วยให้เราเข้าใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้น