แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Jesus the Christ

พระนาม เยซู หมายความว่า “พระเจ้าทรงช่วยให้รอดพ้น” เป็นพระนามซึ่งทูตสวรรค์คาเบรียลทูลพระนางมารีย์ให้ตั้งเป็นพระนามของพระบุตรของพระนาง พระบุตรของพระเจ้า บรรดาผู้ติดตามพระองค์เพิ่มเติมคำว่า “พระคริสตเจ้า” ท้ายพระนาม เพราะพวกเขาเชื่อว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร