แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

honesty

ความซื่อสัตย์ หมายถึงการอยู่ในความเป็นจริง พระเยซูเจ้าทรงสอนเรามิให้พูดโกหก แต่ให้เป็นคนซื่อสัตย์