แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

hope

ความหวังคือความเชื่อว่าความรักของพระเจ้าจะคงอยู่กับเราตลอดไป เราได้รับพระพรแห่งความหวังในพิธีศีลล้างบาป