แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

homily

บทเทศน์ คือคำอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับความหมายของบทอ่านจากพระคัมภีร์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ