แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Holy Week

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ คือเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนสมโภชปัสกา เริ่มต้นด้วยวันอาทิตย์ใบลาน ในระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เราระลึกว่า พระเยซูเจ้าทรงรับทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์เพื่อเรา