แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

holy water

น้ำเสก คือน้ำที่ได้รับการเสกโดยพระสงฆ์ บรรดาคริสตชนใช้น้ำเสกเพื่อเตือนใจให้ระลึกถึงศีลล้างบาปที่พวกเขาได้รับ