แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Holy Spirit

พระจิตเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยที่พระเยซูเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะส่งมายังบรรดาเพื่อนๆ ของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จกลับไปหาพระบิดาเจ้าในสวรรค์ พระจิตเจ้าทรงเป็นพระบุคคลที่สามในพระตรีเอกภาพ