แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Holy Land

เราเรียกแผ่นดินอิสราเอล ที่ซึ่งพระเยซูเจ้าประสูติและทรงเจริญชีวิต ว่า แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์