แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Holy Family

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วย พระเยซูเจ้า พระมารดามารีย์ และนักบุญโยเซฟ บิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้า