แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

holy

ศักดิ์สิทธิ์ หมายความว่า “เป็นคล้ายกับพระเจ้า” ประชากรจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เมื่อพวกเขาเจริญชีวิตคล้ายกับพระเยซูเจ้า