แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

hell นรก

นรก คือ การแยกจากพระเจ้าและจากความรักของพระองค์ตลอดกาล