แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Hebrew Scripturesพระคัมภีร์ฮีบรู

อีกชื่อหนึ่งของหนังสือพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมคือ พระคัมภีร์ฮีบรู หนังสือเหล่านี้เป็นงานเขียนศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนชาวยิว