แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Hail Mary

วันทามารีย์

“วันทามารีย์” เป็นคำกล่าวที่ทูตสวรรค์กาเบรียลทักทายพระนางมารีย์ในตอนแจ้งสาร คำว่า วันทา เป็นคำทักทายที่แสดงถึงความเคารพ บทวันทามารีย์เป็นบทภาวนาที่เริ่มต้นด้วยคำทักทายของทูตสวรรค์กาเบรียล