แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

grace

พระหรรษทาน

พระหรรษทาน คือการร่วมส่วนในชีวิตและความดีงามขององค์พระเจ้าเอง พระหรรษทานเป็นของประทานจากพระเจ้า ที่พระองค์ประทานให้แก่คริสตชนในวันรับศีลล้างบาป