แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

gospelพระวรสาร

พระวรสาร หมายความว่า “ข่าวดี” หนังสือพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ของนักบุญมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น คือผู้นิพนธ์พระวรสารทั้งสี่ ซึ่งเล่าถึงข่าวดีของพระวาจาและพระพันธกิจของพระเยซูเจ้า