แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Good Samaritan

ชาวสะมาเรียใจดี

พระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องของชายผู้ใจดีจากเมืองสะมาเรีย ผู้ซึ่งได้ช่วยคนต่างชาติที่กำลังเดือดร้อน บางครั้งเราก็เรียกบุคคลที่ช่วยผู้อื่นว่า “ชาวสะมาเรียใจดี”