แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Good Fridayวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ คือวันศุกร์ก่อนถึงวันสมโภชปัสกา เป็นวันที่เราระลึกถึงการที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขน เป็นวันที่เราเรียกในภาษาอังกฤษว่า “Good” เพราะเราได้รับการไถ่ให้รอดพ้นอาศัยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า