แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

godparents

พ่อ-แม่ทูนหัว

พ่อ-แม่ทูนหัวคือผู้อุปถัมภ์หรือกล่าวแทนเราในพิธีรับศีลล้างบาป พวกเขาสัญญาว่าจะสวดภาวนาเพื่อเราและบิดามารดาของเรา