แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

God

พระเจ้า

พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้าง ทรงเป็นต้นกำเนิดของทุกชีวิต พระเจ้าไม่เคยหยุดรักเรามนุษย์ บรรดาคริสตชนเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว ผู้ทรงเป็นสามพระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต