แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

gifts ของขวัญ

ของขวัญคือสิ่งที่เราให้โดยอิสระปราศจากการหวังสิ่งตอบแทน พระเจ้าประทานความรักแบบให้เปล่าแก่มนุษย์ทุกคน พระเยซูเจ้าประทานชีวิตของพระองค์แบบให้เปล่าแก่เราบนกางเขนเพื่อให้มวลมนุษย์ทั้งปวงได้รับความรอดพ้น