แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

genuflect

การย่อเข่า

การย่อเข่า หมายถึง การย่อเข่าข้างหนึ่งไปแตะพื้นแล้วลุกขึ้นยืน เป็นเครื่องหมายแห่งการแสดงความเคารพที่เราทำเมื่อเข้าหรือออกจากการอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเยซูเจ้าในวัด