แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Genesisปฐมกาล

ปฐมกาล หมายความว่า “การเริ่มต้น” หนังสือปฐมกาลเป็นหนังสือเล่มแรกในพระคัมภีร์ ที่เล่าเรื่องราวแห่งการเริ่มต้นของโลกนี้