แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

general intercessionsบทภาวนาเพื่อมวลชน

บทภาวนาเพื่อมวลชน เป็นภาวนาที่บรรดาคริสตชนสวดในพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับความต้องการต่างๆ ของตนและของผู้อื่น บทภาวนานี้ยังเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บทภาวนาแห่งความเชื่อ