แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

forgiveness

การให้อภัย

การให้อภัยจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ทำร้ายผู้อื่น หรือผู้อื่นได้มาทำร้ายเรา พระเจ้าทรงประทานการอภัยแก่เราเสมอทุกครั้งที่เราได้กระทำผิดไป