แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Father

พระบิดา

พระเยซูเจ้าทรงเรียกพระเจ้าว่า "พระบิดา" เพื่อแสดงว่า พระเจ้าทรงรักเราดังเช่นพ่อแม่รักลูก พระเจ้า พระบิดา คือบุคคลแรกในพระตรีเอกภาพ