แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

fast

การอดอาหาร

การอดอาหาร หมายถึง การที่ไม่รับประทานอาหาร หรือรับประทานเพียงเล็กน้อย ในช่วงเวลาหนึ่ง สำหรับคาทอลิกจะอดอาหารในช่วงเทศกาลมหาพรต เพื่อให้รู้สึกและเข้าใจถึงความยากจนและความหิวโหย