แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

faith

ความเชื่อ

ความเชื่อ คือการเชื่อและไว้วางใจในความรักของพระเจ้า ความเชื่อคือพรประทานจากพระเจ้า ที่เราสัมผัสได้จากประสบการณ์ของการเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร