แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Exodus

การอพยพ 

Exodus เป็นคำภาษากรีกที่มีความหมายว่า “ก้าวเดินไปข้างหน้า” การอพยพของชนชาวฮีบรูเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาได้รอดพ้นจากชีวิตแห่งการเป็นทาสในอียิปต์ และออกเดินทางไปยังแผ่นดินคานาอัน ดินแดนแห่งอิสรภาพ