แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

examination of conscience

การพิจารณามโนธรรม

  • วันนี้ ฉันควรมีความยินดีในเรื่องใดบ้าง?
  •  ฉันควรต้องเสียใจในเรื่องใดบ้าง? 
  •  ฉันได้ทำดีอะไรบ้าง?

การพิจารณามโนธรรมคือช่วงเวลาที่เราพยายามระลึกถึงสิ่งดีและสิ่งไม่ดีต่างๆ ที่ได้กระทำไป ด้วยจุดประสงค์เพื่อการพยายามปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยที่ไม่ดีต่างๆ ให้ดีขึ้น ช่วงเวลานี้เป็นส่วนหนึ่งของศีลแห่งการคืนดีและอภัยบาปนั่นเอง