แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

everlasting life

ชีวิตนิรันดร

พระเยซูเจ้าได้ทรงสัญญาที่จะประทานชีวิตนิรันดรแก่เรา ซึ่งเป็นชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุด หากเราเชื่อในพระองค์