แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

evangelists

ผู้นิพนธ์พระวรสาร

ผู้นิพนธ์พระวรสารคือผู้ที่พูดหรือบันทึกเกี่ยวกับข่าวดีของพระคริสตเจ้า ผู้ที่ได้เขียนพระวรสารในพระคัมภีร์มีดังนี้คือ นักบุญมัทธิว นักบุญมาระโก นักบุญลูกา และนักบุญยอห์น ซึ่งมักเรียกกันว่า ผู้นิพนธ์พระวรสารทั้งสี่