แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Eucharist

ศีลมหาสนิท

ศีลมหาสนิท คือ ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า

ศีลมหาสนิทในภาษากรีก แปลว่า "ขอบพระคุณ"