แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

eternal

นิรันดร

นิรันดร มีความหมายว่า “ตลอดไป” บางสิ่งที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดนั้นเราเรียกว่า นิรันดร พระเจ้าทรงเป็นอยู่นิรันดร