แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

epistle

บทจดหมาย

บทจดหมายมีลักษณะเป็นจดหมาย เราเรียกหนังสือบางเล่มในพระคัมภีร์ว่าบทจดหมาย หนังสือเหล่านี้เป็นจดหมายที่บรรดาอัครสาวกของพระเยซูเจ้าเขียนเพื่อมอบกำลังใจให้แก่บรรดาคริสตชนในที่ต่างๆ