แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Epiphany Feast of the

วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

วันฉลองพระคริสตเจ้าแสดงองค์ จะเป็นวันอาทิตย์ที่สองหลังจากสมโภชพระคริสตสมภพ (วันคริสต์มาส) เป็นวันระลึกถึงเหตุการณ์ที่นักปราชญ์ 3 คนไปเยี่ยมพระกุมารเยซูเจ้า บรรดานักปราชญ์ได้เห็นและได้เชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า