แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

easter

สมโภชปัสกา

สมโภชปัสกา คือ การเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า