แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

dove

นกพิราบ

นกพิราบมักถูกใช้เป็นเครื่องหมายถึงพระจิตเจ้า ผู้ทรงเป็นความรักของพระเจ้า อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพอีกด้วย