แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

divine

ศักดิ์สิทธิ์

ทุกสิ่งที่มีความเชื่อมโยงกับพระเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความรักของพระเจ้าก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วย