แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

disciple

อัครสาวก

อัครสาวก คือผู้ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระคริสตเจ้า และดำเนินชีวิตติดตามพระองค์