แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

diocese

สังฆมณฑล

สังฆมณฑลคือเขตการปกครองที่ประกอบด้วยสัตบุรุษและหลายๆ วัดรวมกัน ภายใต้การปกครองดูแลของบิชอป (พระสังฆราช)