แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

deacon

สังฆานุกร

สังฆานุกร คือศาสนบริกรที่ได้รับการบวชขั้นแรกของศีลบวช ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และผู้อาวุโส ในชุมชนคริสตชน