แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

crucifix

กางเขนของพระคริสตเจ้า

กางเขนของพระคริสตเจ้า คือกางเขนที่มีพระคริสตเจ้าถูกตรึงอยู่