แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

cross

กางเขน

เนื่องจากพระเยซูเจ้าได้สิ้นพระชนม์บนกางเขน กางเขนจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อของคริสตชน