แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

creed

บทข้าพเจ้าเชื่อ

บทข้าพเจ้าเชื่อคือข้อความเชื่อ หรือสิ่งต่างๆ ที่ชุมชนหนึ่งเชื่อถือ