แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

creation

การสร้าง

การสร้าง หมายถึง สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งมนุษย์ สัตว์และธรรมชาติทั้งปวง พระเจ้าทรงสร้างทุกๆ สิ่ง